If turtles could talk, we're pretty sure they'll thank you for this.

It’s sad how our future generation might never be able to see these creatures ever. Here’s what we can do to help them.

WANTED: 10 Samsung Note 3 owners who want to win RM10,000 of prizes.

"Design your future life" and win RM10,000. All the details on how you can win and get creative on your Samsung GALAXY Note 3 here.!!!.

3 shocking reasons why caring Malaysians should consider adopting an elephant

One simple step for you to save Malaysia's elephants before it’s too late

[GEMPAR] Semak kotak rokok anda sekarang. Adakah ianya jenama ini?

Mungkin ramai orang yang telah pun terpedaya dengan rokok tak sah ini yang mungkin lebih memudaratkan daripada rokok biasa.

The epic battle between Keanu Reeves and Rinko Kikuchi. Watch.

This Christmas, the legend of the 47 Ronin comes to life. Log in to KLIPS.my for a chance to win FREE 47 Ronin movie tickets.!.

Sunday, November 18, 2012

Niat Jahat Israel -Bagi Burger Mcd Free


Jangan ambil burger yang akan diberi oleh pihak mc'd pada hari isnin nanti iaitu esk....kerana seolah-oleh mereka mahu menyambut kegembiraan atas apa yang berlaku di Gaza. Tolong sebarkan mesej ini kepada selurh rakyat Malaysia..

ISRAEL cuba mempengaruhi RAKYAT MALAYSIA dengan memberikan burger percuma di
MCDONALD esok . Jangan terperangkap . Israel nk ambil Hati orang malaysia ! 
MOHON SEBARKAN untuk Selamat kan Gaza ! Selamat kan kanak2 yang dibunuh OlehIsrael !

Kenapa Boikot McD??

:MOHON SHARE:

Sumber:Here

Wednesday, October 10, 2012

Takaful(Insurans berkonsepkan Islam)
Takaful yang bermaksud saling menjamin, berasal dari perkataan Arab - kafala. Konsep takaful bertujuan mengalakkan tolong menolong dan perpaduan di kalangan para peserta selari dengan konsep ta'awun  Dalam Islam, menolong atau menyediakan bantuan amatlah digalakkan

Dimensi:

Dalam perniagaan takaful, pemahaman dari maksud ini merupakan satu agenda penting. Ia diterapkan kepada semua peserta yang mengambil perlindungan takaful untuk berniat ikhlas bagi saling jamin-menjamin di kalangan mereka ketika ditimpa musibah. Secara amnya, objektif dalam industri takaful sebenarnya mempunyai persamaan dengan industri insurans konvensional. Kedua-duanya merupakan instrumen untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik kerana ditimpa musibah. Secara jelasnya, kedua-dua instrumen ini merupakan satu cara yang moden untuk memindahkan risiko yang berlaku dan sudah menjadi kebiasaan, sesuatu ganjaran akan diberi kepada pihak yang sanggup menerima pemindahan risiko ini.

Perbezaan takaful & insurans konvensional

Objektif insurans dapatlah diungkapkan sebagai golongan ramai yang bernasib baik membantu golongan yang tidak bernasib baik. Sememangnya objektif tersebut adalah diiktiraf oleh Islam. Al-Quran dalam surah al-Maaidah, ayat 2, secara terangnya turut menyatakan galakan oleh Allah kepada manusia untuk mengamalkan sikap tolong-menolong, bermaksud:
"Dan hendaklah kamu tolong menolong di atas perkara kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong di atas perkara dosa dan permusuhan".
Apa yang menjadi persoalannya ialah apakah ciri utama yang membezakan takaful dan insurans konvensional?
Tanggal 15 Jun 1972 merupakan tarikh penting bermulanya pengumuman terhadap penerokaan dan kajian yang dibuat ke atas kontrak insurans konvensional. Pada tarikh tersebut, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dalam persidangan yang kelimanya telah memutuskan iaitu insurans nyawa sebagaimana yang dijalankan oleh syarikat-syarikat insurans yang ada pada masa ini adalah suatu muamalah yang fasid (rosak/tidak sah) yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dari segi aqadnya kerana mengandungi unsur-unsur gharar (tidak ketentuan), maisir (judi) dan ribaGharar


Maksud al-Gharar ialah "ketidakpastian". Maksud ketidakpastian dalam urus niaga muamalah ialah:

"Terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain".

Menurut Ibn Rushd maksud al-Gharar ialah, "Kurangnya maklumat tentang keadaan barang (objek), wujud keraguan pada kewujudkan barang, kuantiti dan maklumat yang lengkap berhubung dengan harga. Ia turut berkait dengan masa untuk diserahkan barang terutamanya ketika wang sudah dibayar tetapi masa untuk diserahkan barang tidak diketahui".

Ibn Taimiyah pula menyatakan al-Gharar ialah, "Apabila satu pihak mengambil haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya dia dapat".

Al-Gharar ditakrifkan dalam Kitab Qalyubi wa Umairah menyatakan Mazhab Imam Al-Shafie mendefinasikan gharar sebagai "Satu (aqad) yang akibatnya tersembunyi daripada kita atau perkara di antara dua kemungkinan di mana yang paling kerap berlaku ialah yang paling ditakuti".

Prof Madya Dr. Saiful Azhar Rosly menyatakan, "Gharar yang dimaksudkan dalam perbahasan sah atau tidak sesuatu kontrak itu merujuk kepada risiko dan ketidakpastian yang berpunca daripada perbuatan manipulasi manusia mengakibatkan kemudaratan ke atas pihak yang dizalimi. Umpamanya dalam jual beli kereta terpakai, pembeli tidak diberitahu tentang keadaan sebenar kenderan tersebut. Setelah selesai perjanjian jual beli, gharar dalam objek jual beli itu boleh dijadikan alasan membatalkan kontrak. Ini kerana gharar itu terhasil daripada perbuatan zalim yang disengajakan".

Kontrak Insurans mengandungi unsur gharar kerana apabila tidak berlaku tuntutan, satu pihak (syarikat insurans) akan mendapat semua keuntungan (premium) sementara satu pihak lagi (peserta) tidak mendapat sebarang keuntungan. Keadaan ini bertepatan dengan definisi gharar oleh Ibn Taimiyah yang menerangkan gharar dalam kontrak berlaku apabila satu pihak mendapat keuntungan sementara sebelah pihak lagi tidak menerimanya.

Menurut laporan Badan Petugas Penubuhan Syarikat Insurans Secara Islam di Malaysia, adalah jelas di dalam kontrak insurans yang diamalkan sekarang mengandungi elemen gharar kerana Ma'kud Alaih (barang) tidak jelas, dan ia berkait dengan:-

 • Tidak diketahui dengan jelas samada dapat atau tidak bayaran yang dijanjikan.
 • Tidak diketahui kadar bayarannya.
 • Tidak diketahui bila masanya.

Badan Petugas menyatakan kewujudan gharar dalam kontrak insurans kerana Kontrak Insurans adalah di atas "Dasar Jual Beli". Dalam Islam, jika sesuatu itu terlibat dengan muamalah jual beli maka ia mesti memenuhi rukun dan syarat jual beli. Antara rukunnya ialah:

 1. Penjual dan Pembeli
 2. Aqad (Ijab dan Qabul)
 3. Barang (Ma'kud Alaih/Subject Matter)

Apa yang menjadi persoalan sekarang ialah kewujudan ketidakpastian 'barang' dalam kontrak insurans kerana syarat barang yang telah ditetapkan oleh Syarak tidak dapat dipenuhi. Bagi Islam, syarat-syarat bagi setiap rukun-rukun tersebut adalah penting dan mesti dipenuhi. Di antara syarat barang yang mesti dipenuhi ialah:

 1. Barang tersebut dapat diserahkan dalam majlis akad.
 2. Masa penyerahannya telah ditetapkan.
 3. Barang tersebut telah ditentukan jenis dan kuantitinya.
 4. Tempat untuk diserahkan barang telah ditentukan.
 5. Bukan barang yang mengandungi unsur-unsur najis dan dilarang Syara'.

Seperti juga dengan pasangan yang ingin berkahwin. Mereka mestilah memenuhi rukun kahwin seperti adanya pengantin lelaki, perempuan, wali, 2 saksi lelaki yang adil dan ijab qabul. Tetapi jika salah satu rukun tersebut tidak dapat dipenuhi maka perkahwinan itu akan menjadi tidak sah. Namun ada pendapat yang menyatakan bahawa 'barang' dalam kontrak insurans adalah jelas kerana ia telah tercatat dalam kontrak dan akan diserahkan apabila terjadinya kemalangan. Lebih mengukuhkan lagi hujah tersebut ialah apabila mahkamah sendiri akan mendengar kes seumpama itu.

Kita mengakui pendapat ini dan kerana itulah dinyatakan perbezaan sebenar antara Takaful dan Insurans ialah dari segi "Keyakinan (Belief)". Cuba kita perhatikan, apakah bezanya pasangan yang berkahwin dengan pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan perkahwinan kecuali melalui kontrak yang dianggap sah oleh undang-undang sivil? Tentu sekali wujud perbezaan walaupun kontrak yang dibuat oleh pasangan tersebut adalah lengkap dengan segala hak antara kedua pasangan telah termaktub dan diditilkan dalam kontraknya, namun bagi Islam ia tetap tidak sah kerana berlawanan dengan Syarak.

Maisir/Judi

Para ulama' menyatakan Maisir dan Gharar mempunyai kaitan yang amat rapat. Ini bererti jika sesuatu transaksi itu mengandungi unsur gharar maka dengan sendirinya unsur judi turut ada. Kaitan antara keduanya adalah terlalu rapat dan saling berkait.
Maisir (Judi) dalam kontrak insurans wujud bilamana:
Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya.
Peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungi (the insured event) tidak berlaku.
Syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang diterima.

Riba

Unsur riba terdapat dalam urusniaga Pinjaman dari Polisi yang ditawarkan kepada peserta dalam produk Insurans Nyawa. Dalam sistem kemudahan pinjaman ini, Syarikat insurans akan mengenakan bayaran faedah kepada peserta yang membuat pinjaman. Jelas sekali bahawa bayaran faedah tersebut merupakan riba yang dilarang oleh Islam.
Elemen riba turut wujud dalam penjanaan keuntungan pelaburan dan insurans yang akan digunakan dalam pembayaran pampasan kepada pemegang polisi. Ini kerana dana-dana tabungan insurans, kebanyakannya dilaburkan dalam instrumen kewangan seperti bon dan juga saham yang kerap melibatkan syarikat-syarikat yang berurusniaga dengan kegiatan sistem perbankan konvensional.

Penyelesaian

Para ulamak telah sepakat memutuskan Takaful sebagai ganti kepada Insurans Konvensional. Dasar Tabarru'at menjadi teras utama yang membina paksi Takaful. Penggunaan dasar ini turut menyelamatkan pengurusan Takaful untuk seiring dengan keredhaan Syarak dalam soal Muamalah Islam. Dengan penggunaan Tabarru'at ini maka Takaful terselamat dari terkena unsur gharar dan maisir.

Takrif Tabarru'at

Tabarru'at merupakan perkataan Arab yang bermaksud menderma secara ikhlas. Dalam konteks perniagaan Takaful, setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindungan Takaful mestilah hadir dengan niat yang ikhlas untuk menderma bagi membantu para peserta yang lain jika mereka menghadapi musibah. Dalam erti kata yang lebih tepat ialah, semua peserta tersebut bersetuju untuk saling membantu dikalangan mereka di atas niat yang sama.
Penegasan ini dapat dilihat dari fatwa oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi yang menegaskan insurans Islam boleh diadakan dengan syarat setiap peserta menderma di dalam satu tabung untuk membantu sesama mereka.
Hari ini, kebanyakan syarikat yang menjalankan Takaful adalah terlibat dengan dunia perniagaan. Oleh itu Tabarru'at yang bersyarat, diperkenalkan di mana setiap peserta yang ingin menyertai takaful mestilah menderma sesuai dengan risiko yang dibawanya. Syarikat terpaksa menetapkan kadar Tabarru'at kerana ingin memastikan Tabung Tabarru'at yang disertai oleh semua peserta tidak terjejas bagi memberi keadilan kepada semua pihak. Justeru itu, jika seseorang peserta membawa risiko yang besar maka kadar tabarru'at yang mesti disumbangkan mestilah sepadan dengan risiko tersebut.
Terdapat juga sesetengah pendapat yang merasakan penggunaan istilah Tabarru'at adalah tidak tepat kerana amalannya adalah berbeza dengan maksudnya yang bererti peserta tidak boleh disyaratkan jumlah pembayaran kerana ia adalah ikhlas semata-mata. Namun dengan operasi dan mekanisme yang digunakan dalam industri Takaful, diharapkan ia tidaklah dijadikan isu yang besar.
Penggunaan Tabarru'at yang menjadi dasar Takaful telah berjaya melahirkan satu Insurans Islam yang tidak bercanggah dengan Syarak. Unsur-unsur Gharar dan Maisir telah dapat dihapuskan dengan kewujudan dasar tersebut.

Kesimpulan:
Konsep Takaful sememangnya tidak merugikan kita semua kerana tiada unsur judi dan penindasan seperti yang terdapat dalam insurans konvensional. Selain itu unsur Gharar(iaitu unsur tidak pasti dimana wang insurans kita dilaburkan seperti kemungkinan wang kita di laburkan di tempat-tempat perjudinan atau ada unsur riba) tidak wujud sama sekali dalam konsep Takaful. Konsep Takaful mengikut hukum syarak dan wang kita dilaburkan pada syarikat-syarikat yang di kenalpasti tidak mengamalkan riba atau mempunya unsur perjudian. Jadi jelaslah kita sepatutnya menggunakan Takaful bagi menggantikan insurans konvensional yang tidak mengikut hukum syarak...Mahukah kita menanggung dosa jika kita terlibat dalam aktiviti riba,maisir(perjudian)sedang kita telah mengetahuinya?...Bersama-samalah kita bertukar kepada Takaful...

sumber:click here

Wednesday, September 19, 2012

Anti CrashAntiCrash: the most powerful anti-crash tool for PC.AntiCrash can intercept and fix up to 95.8% crashes, errors, freezes and blue screens. When a crash occurs, AntiCrash fixes it automatically; you have nothing to do!

New! AntiCrash now also includes a unique technology, AutoRepair™. With AutoRepair™, scan & repair all your computer problems with a single click - AutoRepair™ automatically determines what is wrong on your computer with an advanced Artificial Intelligence system, and fixes it instantly!
Total protection from crashes and freezesAntiCrash protects your computer like no other software can. Not only AntiCrash protects you against 95.8% crashes, but it also automatically fixes the crashes; you don't have to do anything, AntiCrash does all the work for you! AntiCrash is also the only software capable of intercepting blue screens and freezes.

AutoRepair technology includedWith AutoRepair, using dozens of separate tools to scan your computer is now forgotten. AutoRepair can find and repair thousands of thousands of problems, with its built-in advanced Artificial Intelligence - all automatically!
Anti-boot system for Yahoo MessengerBecause sometimes hackers can be just as dangerous as crashes, AntiCrash introduces BootSafe, your ticket for boot-free chatting with Yahoo. If a malicious user tries to boot you, BootSafe intercepts it and deactivates the attempt. You can even configure AntiCrash to ignore certain User IDs!

Files protected from corruptionSometimes, a crash can corrupt your data. Not with AntiCrash, and its built-in safeguard Lifebelt. Lifebelt will automatically backup a copy of all open files if a crash occurs, making it sure for you to always recover all the files you were working on.
Easy to useIn addition to revolutionary technologies and near-to-perfect performance, AntiCrash features a state-of-art interface, extremely easy to use. Our interface fully respects Microsoft's guidelines and is very intuitive. Most of the time, you don't have to do anything at all, since AntiCrash works in background, but should you decide to explore its interface and expert features, you'd be surprised how ease of use can mix with advanced functionality.

Smart Software™ AntiCrash is adaptive and knows what to let you know and when. If you forget to run AutoRepair, it will automatically remind you to do so; the Main Menu allows you to know AntiCrash's status in a glance; and the list goes on.
And much more AntiCrash features other great functions, such as damaged file recovery or lost data recovery! It is 

Download:Here

Cinta

Assalamualaikum dan salam sejahtera,hari ni saya nak update sikit tentang definisi cinta secara kasarnya.Selalunya cinta akan digambarkan seperti hati.Kenapa hati?.Kerana hati adalah suatu simbol perasaan seseorang.


Cinta merupakan satu ukuran asas pengalaman manusia yang memberikan antaranya, perasaan kasih sayang, tarikan, asas kemesraan dan keserasian antara perorangan, rela berkorban untuk orang lain, perasaan tertarik dan hubungan kepada alam, benda hidup ataupun makhluk lain. Ia dapat ditunjukkan melalui perasaan, emosi, kelakuan, pemikiran,persepsi dan sikap. Ia mempengaruhi, mendasari dan menetukan pola utama hubungan antara perorangan dan pengenalan diri.

Beberapa bahasa, termasuk bahasa Melayu apabila dibandingkan dengan beberapa bahasa mutakhir di Eropah, terlihat lebih banyak kosa katanya dalam mengungkapkan konsep ini. Antaranya ialah kasih, sayang, rindu, dan berahi.

Cinta jarak jauh merupakan situasi di mana sepasang kekasih(yang halal)berjauhan di antara satu sama lain.Manusia sering menginginkan cinta.Dalam cinta ada suatu ketulusan perasaan yang membuatkan manusia yang merasainya gembira, sedih, rasa keyakinan, rasa dimiliki, dan sebagainya.
Cinta yang pertama ialah mencintai Allah dan RasulNya,lebih dari kita mencintai orang lain.Kedua adalah mencintai makhluk Allah,dan di sini bermula pecahan-pecahan cinta.

Dalam cinta biasanya tersimpan seribu macam perasaan yang amat sukar digambarkan. bermula dengan rasa suka, hati berdetak, mulut tersenyum tanpa bicara, muka bertambah seri, dan akhirnya cinta itu menjadi milik kita. Amat mudah untuk melafazkan cinta, tetapi amat mudah juga melupakan cinta. Cinta yang sejati lahir dari hati yang tulus


Sumber:wiki


Friday, September 14, 2012

Penyakit Takbur

Assalamualaikum dan salam sejahtera,hari ni saya share tentang penyakit hati yang paling bahaya iaitu Takbur.Orang yang berpenyakit tidak boleh menjadi pendakwah kerana tindak tanduknya akan menampakkan akhlaknya yang buruk.Lebih bahaya jika dia mewakili jemaah kerana akan turut memburukkan nama jemaah yangg diwakilinya


Imam Ghazali memberi beberapa panduan untuk mengelakkan sikap takbur yang ada dalam diri manusia,iaitu sebagai panduan untuk kita bersama.Mati Baca dan renungkan sebaik-baiknya.

 1. Sewaktu kita berjumpa dengan kanak-kanak anggaplah mereka lebih mulia daripada kita kerana kanak-kanak belum dibebani dengan dosa.
 2. Sewaktu kita berhadapan dengan orang tua pula,anggaplah mereka juga lebih mulia kerana mereka lebih lama beribadah daripada kita.
 3. Sewaktu kita melihat orang jahil anggaplah mereka lebih mulia kerana berbuat dosa disebabkan kejahilan sedangkan kita membuat dosa dalam keadaan mengetahuinya.
 4. Apabila kita berjumpa orang jahat,jangan anggap kita mulia tetapi katakan,mungkin orang jahat itu akan bertaubat pada masa akan datang sedangkan kita belum tahu bagaimana akhirnya kehidupan kita.
 5. Apabila bertemu orang kafir katakan,belum tentu dia akan kafir selama-lamanya.

Sunday, July 29, 2012

Malaysia Termasuk Antara Negara Paling Biadap Di Dunia

Assalamualaikum dan salam sejahtera.....hari ni saya nak share tentang sesuatu yang mengejutkan dan amat memalukan bagi kita rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia tersenarai dalam tempat ke 34 dari 36 yang mempunyai perangai buruk di dunia melalui kajian oleh Reader Digest.Akan tetapi bukan semua rakyat yang bersikap seperti ini,cuma segelintir sahaja tetapi segelintir ini la yang menjadi tuba dalam kehidupan masyarakat Malaysia.Antara sebab-sebabnya ialah :-


 1. Memandu secara merbahaya, membelok tanpa menukar signal, suka 'cucuk'(menghampiri kenderaan di depan dengan rapat), suka membunyikan hon sesuka hati

2. Tak patuh papan tanda arahan – makan dalam LRT, merokok di tempat larangan  merokok, buang sampah merata-tata dan parking di kawasan yang tidak dibenarkan(masih ada yang xphm bahasa)

3. Mengambil hak parking kereta walaupun tahu ada orang menunggu untuk memasuki parking tersebut

4. Tak beri tempat duduk kepada wanita mengandung dan orang tua(masih wujud walaupun bnyk iklan tentang ni)

5. Tak beri laluan kepada penumpang untuk turun dan terus naik (pengangkutan awam)

 6. Cakap telefon dengan bisingnya di kawasan awam terutamanya di panggung wayang.(selalu aku kena)

7.  Tak tolong buka pintu masuk atau pintu lif kepada orang di belakang.

 8. Tak cakap terima kasih selepas mendapat sesuatu manfaat(selalunya buat xreti jea)

9. Takde tanggungjawab – tinggalkan troli di kawasan letak kereta, tinggung atas tandas duduk dan mengotorkan tandas awam.

10.  Selalu lambat(selalu cakap 'On The Way')..

sebab-sebab ini bukan la untuk mengaibkan tapi untuk dijadikan pengajaran kepada mereka. Harap perkara seperti ini dapat diperbaiki dan tidak berulang semula..

Credit
Sumbersumber 2

Monday, July 9, 2012

Forum Perdana Hal Ehwal Islam (Khamis,5Julai 2012)
Tengok sampai habiss tau.....

(^_^)

Kartun Spongebob mewakili sifat manusia

Anda tahu SpongeBob? Ya, sebuah spons laut berwarna kuning yang hidup bersama peliharaannya, Gary, seekor siput laut yang berperilaku sebagai kucing. SpongeBob tinggal bertetangga dengan sahabatnya Patrick, seekor bintang laut; dan tetangga yang selalu memusuhinya Squidward, seekor gurita yang tidak senang bersosialisasi, memiliki sifat penggerutu, dan hobi bermain klarinet.
Kelucuan-kelucuan dalam cerita serial ini bersumber dari perilaku sehari-hari SpongeBob yang polos, optimis, selalu ceria, dan memiliki prasangka baik terhadap siapapun. Terkadang perilaku ini membawa bencana, dimanfaatkan, atau terjadi salah paham kala disatukan dengan sifat-sifat mahluk lain yang tinggal di Bikini Bottom.
Tapi tahukah anda bahwa tokoh-tokoh dalam film serial SpongeBob mewakili sifat-sifat layaknya pada manusia, oke disini kita akan mulai membahas satu persatu watak karakter dalam film SpongeBob :
1. Sloth/Kemalasan (Patrick)
kemalasan adalah suatu hal yang dianggap dosa, termasuk kemalasan dalam bertindak. Jelas ini adalah sifat patrick. Dia tinggal di bawah batu sepanjang waktu dan tidak pernah melakukan apa-apa. Bahkan dalam episode “big pink loser”, dia mendapatkan penghargaan untuk tidak melakukan apa-apa paling lama.
2. Wrath/Amarah (Squidward)
Amarah melibatkan perasaan kebencian dan kemarahan. Squidward membenci hidupnya dan juga membenci SpongeBob, dan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk marah-marah.
3. Greed/Keserakahan (Mr. Krabs)
Jelas Mr. Krabs adalah tokoh yang sangat serakah terhadap uang. Bagaimana mungkin tidak? dia benar-benar berfikir bahwa uang adalah segalanya.
4. Envy/Iri Hati (Plankton)
Plankton iri kepada mr. Krabs karena the krusty krab sangat sukses, sedangkan the chum bucket adalah sebuah kegagalan. Iri membuatnya ingin mencoba untuk mencuri formula rahasia krabby patty.
5. Gluttony/Kerakusan (Gary)
Saya benar-benar berpikir bahwa yang satu ini cukup lucu. Apakah Anda pernah memperhatikan SpongeBob dimana dia selalu mengatakan, “jangan lupa untuk memberi makan, Gary” atau mengatakan, “Saya harus pergi makan Gary”. Gary bahkan lari saat SpongeBob lupa untuk memberinya makan. kerakusan biasanya mengacu pada berlebihan dalam hal makan.
6. Pride/Kebanggaan yang Berlebihan (Sandy)
Sandy bangga terhadap siapa dirinya dan darimana dia berasal. Dia bangga pada kenyataan bahwa dia dari texas dan senang kalau semua orang tahu tentang itu. Dia juga bangga pada kenyataan bahwa dia adalah mamalia dan makhluk darat, seperti dalam episode “pressure”, dimana dia mencoba untuk membuktikan bahwa makhluk darat lebih baik daripada makhluk laut.
7. Lust/Nafsu (SpongeBob)
Kelihatannya aneh dan penasaran pada awalnya. Nafsu dalam suatu definisi adalah, “kasih sayang berlebihan terhadap orang lain”. Ini jelas dialamatkan pada SpongeBob. Dia menunjukkan cintanya kepada orang lain dengan semangat untuk berbuat baik dan membantu orang dan nafsu terhadap perkerjaannya yang terlalu berlebihan.
Itu semua adalah beberapa sifat yang terdapat dalam kartun SpongeBob yang mungkin juga mewakili sifat jelek pada manusia, namun hal inilah yang membuat daya tarik kartun Spongebob hingga masih eksis sampai saat ini.
 
Sumber
Cirebon

Asap Ubat Nyamuk 100kali bahaya asap dari 100 batang rokok
Obat pengusir nyamuk yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Nusantara adalah obat nyamuk bakar. Namun studi terbaru menemukan bahwa asap dari sekeping obat nyamuk bakar sama bahayanya dengan 100 batang rokok.

"Tidak banyak orang tahu tentang hal itu, tetapi kerusakan paru-paru yang disebabkan oleh satu kumparan obat nyamuk bakar setara dengan kerusakan yang disebabkan oleh 100 batang rokok. Ini menurut sebuah studi terbaru yang dilakukan di Malaysia," kata Sandeep Salvi, direktur Chest Research Foundation, seperti dilansir Timesofindia, Sabtu (17/9/2011).
Sandeep menyampaikan hal tersebut saat konferensi 'Air Pollution and Our Health' yang diselenggarakan oleh Centre for Science and Environment (CSE) bersama dengan Indian Council for Medical Research dan Indian Medical Association.

Di dalam satu batang rokok terkandung lebih dari 4.000 bahan kimia racun (toksik) dan 43 senyawa penyebab kanker (karsinogenik). Asap rokok yang dihirup mengandung zat-zat berbahaya misalnya tar, karbon monoksida, hidrogen sianida, logam berat dan radikal bebas. Masing-masing zat tersebut merusak tubuh dengan cara yang berbeda.

Bahan-bahan kimia lain yang terdapat dalam asap rokok yang dapat merusak paru antara lain hidrokarbon, nitrit oksida, asam organik, fenol dan bahan-bahan oksidasi. Radikal bebas merupakan bahan kimia sangat reaktif yang dapat menyebabkan kerusakan otot jantung dan pembuluh darah.

Bau asap rokok yang susah hilang juga dikarenakan asap rokok terbuat dari rantai molekul yang panjang, sehingga butuh waktu yang lama atau sulit untuk dihilangkan terutama pada kain. Selain itu asap rokok yang dihasilkan umumnya mengandung banyak zat atau residu.

Sayangnya, masyarakat menengah ke bawah di Indonesia dan beberapa negara lainnya paling banyak menggunakan anti nyamuk bakar karena harganya yang terjangkau.

"Masyarakat menengah ke bawah paling banyak pakai anti nyamuk bakar karena harganya terjangkau. Tapi harus juga diperhatikan cara menggunakannya, jangan sampai malah mengganggu pernapasan," jelas Dr Rita Kusriastuti, MSc, Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (Dit P2B2), Ditjen PP dan PL Kemenkes,.

Dr. Rita memberikan cara aman untuk menggunakan obat nyamuk bakar, antara lain:

- Ruangan harus ada ventilasi sehingga sirkulasi udara cukup
- Diletakkan di bawah tempat tidur karena targetnya adalah nyamuk bukan manusia penggunanya
- Diletakkan searah dengan aliran udara sehingga tidak mengganggu pernapasan
- Letakkan obat nyamuk bakar dengan jarak paling dekat 1,5 meter dari manusia.
- Bila memiliki gangguan asma, maka sebaiknya gunakan obat nyamuk bakar pada sore hari sebelum masuk kamar. Dan keluarkan ketika Anda akan tidur sehingga tidak mengganggu pernapasan.
Sumber
cirebon-cyber4rt

Sunday, July 8, 2012

Lawak Kampus 01

Assalamualaikum...hari ni aku nak share lawak kampus time mula-mula komik ni disiarkan...pada peringkat awal lawak ni mengisahkan lebih kepada peribadi setaip watak dalam komik ni...tapi lawak ni memang bestdownload link here
password:siberanakmelayu

Saturday, July 7, 2012

Abdallah Said Al- Bishi(Kisah Tukang Pancung Terkenal Di Arab Saudi)
Beliau antara tukang pancung paling masyhur di negara itu.

Stesen televisyen Lebanon, LBC TV, pernah menyiarkan wawancara khas dengan Encik Abdallah pada 4 November 2006.

Antara ‘khidmat’ Abdallah termasuk memancung warga Indonesia, Ruyati Satubi, tidak lama dulu.

Pelaksanaan hukuman mati itu dijalankan di kota Makkah dan mencetuskan bantahan di Indonesia.

Ruyati, 54 tahun, disabit kesalahan membunuh majikan perempuannya dengan pisau potong daging.


Abdallah memulakan tugas pertamanya pada 1991, seminggu setelah ayahnya meninggal dunia.

Beliau berusia 32 tahun waktu itu. Pada hari pertama bertugas, beliau memancung tiga orang.

Pedang bernama ‘Sultan’ warisan ayahnya itu melengkung seperti bulan sabit dan panjang setengah meter.

Encik Abdallah mengaku gugup saat pertama memenggal kepala orang.

”Setiap orang akan gugup ketika memulakan pekerjaan baru kerana takut gagal,’ katanya.


Beliau mengaku telah memancung lebih 100 kepala.

Semasa kecil, Encik Abdallah pernah menyaksikan ayahnya memenggal kepala seorang pembunuh di depan gerbang Raja Abdul Aziz.

Beliau mengikuti ayahnya menjalankan tugas kerana ingin melihat organ pencernaan, sebagaimana dipelajari di sekolah.

” Namun, yang saya lihat ialah kepala manusia melayang. Dari lehernya darah mengalir seperti telaga. Cukup dan saya tak tahan lagi,” ujarnya.

Malamnya, beliau susah tidur dan bermimpi ngeri.

Arab Saudi mengenakan hukuman pancung ke atas pesalah kes bunuh.

Hukuman itu biasanya dibatalkan jika keluarga mangsa memaafkan pesalah, yang diharuskan membayar diyat (wang pengganti) yang ditetapkan keluarga mangsa.

Menurut ahli psikologi daripada Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Dr Turki Al-Atyan, syariat Islam memerintahkan hukuman mati dilaksana dengan cara memenggal kepala, bukan gantung atau tembak.

Bagi memuluskan tugasnya, Abdallah memakai hanya pedang buatan Jowhar yang dibuat dari besi keras agar tidak mudah patah dan memang khusus bagi memancung kepala.

Jowhar sebuah kota kecil di Somalia, sekitar 90 kilometer sebelah utara ibu kota Mogadishu.

Ayah tiga anak itu berkata beliau tidak berasa apa-apa perbezaan ketika memancung pesalah lelaki atau perempuan.

Bahkan, beliau mengaku pernah memenggal kepala temannya yang dikenakan hukuman mati.

Selain memenggal kepala, Abdallah melaksana hukuman potong tangan atau kaki.

Pesalah potong tangan dibius dulu.

Abdallah berkata, syarat utama menjadi tukang penggal ialah seseorang itu tidak boleh berasa belas terhadap orang yang akan dipancung

” Jika saya kasihan akannya, dia akan menderita. Apabila hati ini berasa kasihan, tangan bakal gagal,” katanya

Persoalan Antara Albert Einstein Dan Mr. BeanPersoalan Antara Albert Einstein Dan Mr. Bean

Siapa Lebih Genius? Albert Einstein atau Mr. Bean? Inilah Jawapannya.
Bila dua orang super genius bertemu, ada tanda tanya besar di sana, Siapa yang lebih genius? Inilah pertanyaan besar yang belum terjawab, hingga kisah ini dirilis. Pertarungan yang sengit ini dimulakan ketika Albert Einstein (E) dan Mr.Bean (B) sedang dalam suatu penerbangan. Untuk mengisi waktu, Einstein mengajak Mr.Bean bermain teka-teki.E: "Jika kamu tidak dapat menjawab pertanyaan saya, kamu harus bayar $5. Tapi jika saya yang tidak boleh menjawab pertanyaanmu, saya bayar $500. Bagaimana?"
B: "Deal"
E: "Okki, berapa jarak bumi ke bulan?"

Tanpa berfikir lama, Mr.Bean mengeluarkan dompet dan memberikan $5 kepada Einstein, yang dengan segera mengambilnya sambil tertawa penuh kemenangan.

B: "OK, my turn. Apa... yang bila naik bukit menggunakan 3 kaki, kalau turun bukit pakai 4 kaki?"

Einstein berfikir dengan sedalamnya. Kerana belum dapat menjawabnya, dia segera mengeluarkan laptopnya. Searching di Google. Lalu menghubung kawan-kawan super genius di kelabnya.

Setelah satu jam belum juga terjawab, akhirnya Einstein menyerah dan membayar $500 kepada Mr.Bean. Mr. Bean hanya tertawa kecil. Einstein rupanya masih kebingungan.

E: "Tolong berikan jawapannya, apa ya, yang bila naik bukit menggunakan 3 kaki dan jika turun bukit pakai 4 kaki?"

Tanpa berpikir panjang, Mr. Bean langsung mengeluarkan dompetnya kembali, dan menyerahkan kepada Einstein $5.


kekekke.....troll sekejap... :P

Friday, July 6, 2012

Sunnah Rasulullah
Ambillah Secubit Garam Sebelum MakanAmalan Rasulullah S.A.W memakan secubit garam sebelum dan selepas makan kini dibuktikan oleh sains bahawa tabiat ini menambahkan keberkesanan perut untuk menghadam makanan dan menghindarkan perut daripada menyerap racun.

Pada zaman Yunani, Tentera Yunani (askar Greek) dibayar gaji menggunakan garam. Begitu juga dengan episod penjajahan negara kecil oleh negara besar dengan mengenakan hukuman penjara kepada penentang mereka.

Apabila dipenjarakan, mereka (penentang) akan diberi makanan seperti roti dan air tanpa garam.Walaupun kerap dihidangkan dengan roti dan air tanpa garam, badan mereka tetap lemah memandangkan kurangnya kandungan garam dalam badan.Amalan-amalan Sunnah Nabi S.A.W. Berkaitan Garam

Dari Abdullah Bin Umar:

"Sesungguhnya ALLAH menurunkan empat perkara berkat (mempunyai kebaikan) dari langit (menerusi hujan) ke bumi iaitu besi, api ,air dan garam.”

Hadis Riwayat Al-Baghawiy dalam tafsirnya :

Dari Anas Bin Malik, Nabi S.A.W. bersabda, "Penghulu segala lauk-pauk kamu ialah garam."

Hadis riwayat Ibnu Majah :

"Tiadalah akan baik makanan itu melainkan dengan garam."

Monday, July 2, 2012

Karangan Terbaik


Pagi itu pagi minggu. Cuaca cukup sejuk sehingga mencapai takat suhu beku.
Sebab itu saya tidak mandi pagi sebab air kolah jadi air batu dan air paip
tidak mahu keluar sebab beku di dalam batang paip. Pagi itu saya bersarapan
dengan keluarga di dalam unggun api kerana tidak tahan sejuk. Selepas itu
emak saya mengajak saya menemaninya ke pasar.

Tetapi saya tidak mahu. Selepas emak menikam perut saya berkali-kali dengan
garfu barulah saya bersetuju untuk mengikutnya. Kami berjalan sejauh 120
kilometer kerana pasar itu letaknya 128 kilometer dari rumah.Lagi 8 kilometer
nak sampai pasar saya ternampak sebuah lori kontena meluru dengan laju
dari arah belakang. Dia melanggar emak saya. Emak saya tercampak ke dalam
gaung. Dia menjerit “Adoi!”.

Lepas itu emak saya naik semula dan mengejar lori tersebut. Saya pun turut
berlari di belakang emak saya kerana takut emak saya melanggar lori itu pula.
Pemandu lori itu nampak kami mengejarnya. Dia pun memecut lebih laju iaitu
sama dengan kelajuan cahaya. Kami pula
terpaksa mengejar dengan lebih laju iaitu sama dengan dua kali ganda
kelajuan cahaya. Emak saya dapat menerajang tayar depan lori itu. Lori
itu terbabas dan melanggar pembahagi jalan lalu bertembung dengan
sebuah feri.

Feri itu terbelah dua. Penumpang feri itu yang seramai 100 orang
semuanya mati. Pemandu feri itu sangat marah. Dia pun bertukar menjadi
Ultraman dan memfire pemandu lori. Pemandu lori menekan butang khas di
dalam lori dia..lori itu bertukar menjadi robot Transformer. Mereka
bergaduh di udara. Emak saya tidak puas hati. Dia pun terus menyewa
sebuah helikopter di Genting Highlands dan terus ke tempat kemalangan.

Dia melanggar pemandu feri yang telah bertukar menjadi Ultraman itu. Pemandu
feri itu terkejut dan terus bertukar menjadi pemandu feri semula lalu
terhempas ke jalanraya. Pemandu feri itu pecah. Pemandu lori sangat
takut melihat kejadian itu. Dia meminta maaf dari emak saya. Dia menghulurkan
tangan ingin bersalam. Tetapi emak saya masih marah. Dia menyendengkan
helikopternya dan mengerat tangan pemandu lori itu dengan kipas
helikopter. Pemandu lori itu menjerit “Adoi..!” dan jatuh ke bumi.
Emak say menghantar helikopter itu ke Genting Highlands. Bila dia balik
ke tempat kejadian, dia terus memukul pemandu lori itu dengan beg tangannya
sambil memarahi pemandu lori itu di dalam bahasa Inggeris. Pemandu lori
itu tidak dapat menjawab sebab emak saya cakap orang putih. Lalu pemandu
lori itu mati.
Tidak lama kemudian kereta polis pun sampai. Dia membuat
lapuran ke ibu pejabatnya tentang kemalangan ngeri itu. Semua anggota
polis di pejabat polis itu terperanjat lalu mati. Orang ramai
mengerumuni tempat kejadian kerana ingin mengetahui apa yang telah terjadi.
Polis yang bertugas cubamenyuraikan orang ramai lalu dia menjerit
menggunakan pembesar suara. Orang ramai terperanjat dan semuanya mati.
Selepas itu emak saya mengajak saya ke pasar untuk mengelak lebih ramai
lagi yang akan mati. Di pasar, emak saya menceritakan kejadian itu kepada
penjual daging. Penjual daging dan peniaga-peniaga berhampiran yang
mendengar cerita itu semuanya terkejut dan mati. Saya dan emak saya
terus berlari balik ke rumah. Kerana terlalu penat sebaik saja sampai di
rumah kami pun mati.
Itulah kemalangan yang paling ngeri yang pernah saya lihat sebelum saya mati.

Monday, June 11, 2012

Bagaimana blog di 'hack'

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejak akhir-akhir ini,timbul isu banyak blog di godam. Methode yang selalu digunakan ialah phishing. Cara yang lain pula ialah hijacking. Saya akan tunjuk bagaimana untuk mengesan dan mengenal pasti phishing methode yang selalu digunakan untuk menggodam blog. Cara ini berdasarkan pengalaman saya kerana ada individu yang cuba untuk menjerat saya...wakakakka...me gelak guling-guling... xD

 • kebiasaanya mereka akan menggunakan shorten url untuk mengelirukan mangsa

 • ok,sekarang klik kanan pada link phishing tersebut dan copy link addressnya


 • pergi ke long url dan paste url tersebut
klik expand

 • ianya akan menunjukkan detail-detail url tersebut seperti real link dari shorten url tersebut • jom kita lihat phishing site yang digunakan untuk menjerat mangsa supaya mangsa menglogin account pada fake site tersebut
ini lah yang dipanggil phishing site,nampak macam login form blog tetapi lihat pada url tersebut,ianya bukan url yang sebenar tetapi fake site yang menyerupai sahaja

 • inilah login form blog yang sebenarnya. lihat gambar dibawah dan bukti-bukti login form tersebut adalah  yang sebenar(real login form)

oleh itu,saya berharap para blogger lebih berhati-hati apabila hendak klik mana-mana url atau masuk mana-mana site supaya anda tidak tertipu oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab.

jika posting ini bermanfaat sila sebarkan untuk kebaikkan bersama. Thanks kerana melawat blog saya..


Saturday, June 2, 2012

Komen Ustaz Azhar Idrus Tentang Hukum Meletak Teddy Bear Di Dalam Bilikhuhuhu...kita semua tahu Ustaz Azhar Idrus memang popular dengan hujah-hujah dan ceramah-ceramah beliau...kali ini beliau menjawab isu tentang teddy bear...mesti ramai yang masih menyimpan teddy bear tu..

Friday, June 1, 2012

kesan tutup komputer tanpa Shutdown

Berikut merupakan artikel yang diambil dari blog http://tengkorakcrewhackers77.blogspot.com.


Kehilangan data pada registry dimana semasa komputer dalam proses pengendalian atau masih beroperasi, komputer akan mendaftar atau registry komponen komputer yang tersedia ada atau pun applikasi yang telah digunakan, ini akan
mengakibatkan komponen atau aplikasi tidak dapat disimpan pada registry, ianya akan mengakibatkan sistem recovery tidak berfungsi sebaiknya.

Akan mengurang jangka hayat komponen komputer dimana semasa komputer dishutdown unit pemprosesan atau pun processor memberi arahan kepada bios untuk memberhentikan segala kerja komponen yang terdapat,ianya jugak mengawal arus keluar masuk pada komponen, jika anda mematikan komputer dengan arus tidak betul lama kelamaan komponen anda akan cepat rosak.

Processor akan mudah rosak dimana semasa shutdown bios akan memainkan peranan penting bagi mematikan fun cooller pada processor, jika ianya dimatikan secara mengejut maka tersentak processor.

Memory mudah rosak dimana semasa shutdown sistem memory atau cache akan dikosongkan, ianya akan mengakibatkan kerosakan pada memory.

Hard disk rosak dimana jika sistem operasi tidak ditutup secara shutdown dan betul mengikut langkah, makan berkemungkinan cakera yang terdapat pada hard disk mudah rosak, kerana bekalan arus terdapat dimatikan secara mengejut, head atau kepala hard disk akan cepat rosak.

Monday, May 21, 2012

Perokok wajib haji


Harga rokok (purata) : RM10 (sekotak) x sehari
Jumlah tahunan : RM 3650
Tempoh Merokok : RM 3650 x 5 tahun = RM 18250

Maka......

ORANG-ORANG yang MEROKOK WAJIB MENUNAIKAN HAJI kerana terdapat lebihan harta mereka yang selama ini disia-siakan dan dibakar... - Ustaz Zamri-

Check your PC for DNSChanger malware
PETALING JAYA: Internet policeman CyberSecurity Malaysia has a tool that will help computer users rid their machines of the DNSChanger malware (malicious software).
If their PCs have been compromised, they can download the tool from the website to remove the malware.
DNSChanger enables cybercriminals to gain control of the infected PCs and direct the users to a fradulent or phishing site, according to an FBI website.
The malware changes the infected machine's DNS server settings and replaces the connection to an Internet service provider's DNS servers with one to a rogue server operated by the cybercriminal.
CyberSecurity said it began receiving reports of the malware infecting computers in the country from November, last year. About 1,500 Internet service providers and network owners have been affected.
"Our Cyber999 Computer Security Incidents Help Centre has been contacting PC owners about the infection, but there are still a number of computers out there that are infected," said Lt Col (ret) Prof Datuk Husin Jazri, CyberSecurity's chief executive.
"We hope the tool will help users to detect and remove the malware themselves."
Check at pc Here

if detect please refer here to remove it

Calculate Memory


How the calculation:-


40GB = is a DECIMAL number(we read using basic number) while
37.27GB = is a BINARY number(the computer read using binary number)


40GB x 0.931323 = 37.25292GB
80GB x 0.931323 = 74.50584GB
120GB x 0.931323 = 111.75876GB
160GB x 0.931323 = 149.01168GB
250GB x 0.931323 = 232.83075GB
320GB x 0.931323 = 298.02336GB
500GB x 0.931323 = 465.6615GB
750GB x 0.931323 = 698.49225GB
1024GB(1TB) x 0.931323 = 953.674752GB


For Thunmbdrive/flashdrive


128MB x 0.931323 = 119.209344MB
256MB x 0.931323 = 238.418688MB
512MB x 0.931323 = 476.837376MB
1024MB(1GB) x 0.931323 = 953.674752MB
2GB x 0.931323 = 1.862646GB
4GB x 0.931323 = 3.725292GB
8GB x 0.931323 = 7.450584GB


For the vice versa calculation is:-


7.45GB x 1.073741 = 7.99937045(need to rounded to = 8GB)
1.86GB x 1.073741 = 1.99715826(need to rounded to = 2GB)
232GB x 1.073741 = 249.107912 (need to rounded to = 250GB)
and so on....


how can get the number 0.931323 and 1.073741..??


ok how can it get the number 0.931323 and 1.073741...


here the calculation:-


1024^3 = 1.073.741.824
1024^-3 = 9.313225746(need to rounded to 931323)


ok did you understand now..? the number 1024 is a change between measure....
Why ^3 and ^-3 is
conversion from GB-->MB-->KB(this is for ^3) or conversion vice versa from KB-->MB-->GB(this is for ^-3)


^3 = conversion from BINARY to DECIMAL
^-3 = conversion from DECIMAL to BINARY


example for ^3 is 1.073741:-
37.25 x 1.073741 = 39.99685225(rounded to 40GB)


example for ^-3 is .931323:-
40 x 931323 = 37.252920GB

Saturday, May 19, 2012

Kata-kata Hikmah 3

Kata-kata Hikmah 2

DDos tool:Snake BiteSnake Bite ddos merupakan salah satu tool yang digunakan kumpulan hacker yang dikenali sebagai Anonymous untuk melumpuhkan sesebuah website suatu ketika dahulu. Tool ini amat berkuasa untuk melumpuhkan sesebuah website dengan cepat. Ada sebilangan website boleh lumpuh dengan hanya seorang sahaja yang melalukan ddos attack dengan menggunakan tool ini. Keberkesananya aktif selagi tool ini dijalankan. Pada kebiasaannya ddos attack dilakukan secara beramai-ramai. Penggunaan tool ini menggunakan resource RAM yang yang banyak selagi tool ini dijalankan. Gunakan untuk tujuan pembelajaraan ataupun ujian keselamatan. Sebarang penyalahgunaan adalah tanggungjawab masing-masing.

Download link Here
password:siberanakmelayu

Spongebob and The Clash of Triton


SpongeBob and The Clash of Triton Stats
28 August 2010
Nickelodeon
Release Date
Publisher
System Requirements
Windows XP/Windows Vista/Windows 7
2.0 GHzPentium 4 or equivalent
512MB RAM
DirectX 7.0
Defeat Triton to save Bikini Bottom in this zany SpongeBob SquarePants Action game.
Play as SpongeBob or Patrick with eight unique character styles.
Level them up to increase Health, Attack, Jump and Speed.
Unlock special moves like SpongeBob's flying drop kick and Patrick's Lava Blast.
Challenge five unique areas with 25 exciting levels.
Game Description
Save Bikini Bottom from its biggest threat in SpongeBob and The Clash of Triton, a madcap adventure made just for kids.


Triton has imprisoned his own father Neptune and unleashed an army of Krabby patties on Bikini Bottom. The entire town is under his command and only two heroes can do anything about it. Unfortunately, they are nowhere to be found so now it's up to SpongeBob and Patrick. But can they stop their fooling around long enough to save the town, climb mount Triton, and put an end to the villain's spell? 


Unleash the power of the gods in order to restore Bikini Bottom. Play as different versions of SpongeBob and Patrick, and level them up with unique special powers until they are virtually unstoppable. Demolish Triton's warped cities, fight off a variety of Krabby Patty soldiers, including Boss characters, and free Neptune. Without your help, SpongeBob, Patrick, and Bikini Bottom are doomed! 


Download link Here
Password:siberanakmelayuSuperMario 4 Ever


Mario Forever 5.0 1.0

Hearkening back to the heyday of Nintendo, this game faithfully reproduces the classic Super Mario Bros. Although Mario Forever's graphics and sound aren't identical to those of the original, they're so close most users familiar with the game won't be able to differentiate.

The basic platformer action hasn't changed either. As the feisty little plumber Mario, you traverse different worlds to collect coins while dodging enemies such as malevolent mushrooms and ill-tempered turtles. You won't find an extensive feature set, but you can at least change the keyboard controls or disable the music and sound effects.

However, we do think Mario Forever consumes a bit too much processor time, especially considering its outdated design. But if you were a fan of the 1980s classic Super Mario Bros., then we doubt this freebie will disappoint you.


Download link Here
Password:siberanakmelayu

Sunday, May 13, 2012

Kata-Kata Hikmah 1Manusia tanpa ilmu umpama sampah
yang terbiar
Huraian:-

Manusia diangkat darjatnya di muka bumi ini kerana ada nya ilmu yang dikurniakan pada manusia,jika manusia itu mengabaikan ilmu pengetahuan maka jadilah ia insan yang tidak berguna dan dipandang serong oleh masyarakat malah golongan ini akan dibenci dan dipulaukan(dijauhi) seperti sampah-sampah yang terbiar. Tambahan lagi golongan ini akan dieksploitasi oleh 'anjing-anjing' yang 'kelaparan' demi kepentingan mereka sendiri. Oleh itu jelaslah bahawa ilmu sangat penting dalam kehidupan harian kita malah kita juga dituntut untuk menuntut ilmu sehingga ke liang lahad.